ထိပ္ဆံုးစာမ်က္ႏွာ > ေမးၾကမယ္ ေျဖၾကမယ္

ဒီserviceကိုSIM Slot1မွာထည့္ထားေသာMPT 3G/4Gလိုင္းကိုသံုး၍ user loginဝင္ၿပီးအသံုးျပဳေပးပါရန္။ အသံုးျပဳပံု
လူႀကီးမင္းအေနျဖင့္ MPTဝန္ေဆာင္မႈမ်ားနဲ႔ ပတ္သတ္၍ ၾကည့္ရႈရန္ ဤတြင္ႏွိပ္ပါ
0 မဲ
0 အေျဖမ်ား
191 ၾကည့္ရႈသူမ်ား
2/Sep/2018
X Man မွ စက္တင္ဘာ 2 ေမးခဲ့သည္
0 မဲ
0 အေျဖမ်ား
175 ၾကည့္ရႈသူမ်ား
30/Aug/2018
ေက်ာ္သူထြန္ မွ ၾသဂုတ္ 30 ေမးခဲ့သည္
0 မဲ
0 အေျဖမ်ား
91 ၾကည့္ရႈသူမ်ား
0 မဲ
0 အေျဖမ်ား
91 ၾကည့္ရႈသူမ်ား
0 မဲ
0 အေျဖမ်ား
76 ၾကည့္ရႈသူမ်ား
0 မဲ
0 အေျဖမ်ား
99 ၾကည့္ရႈသူမ်ား
19/Aug/2018
Eizar Chinaing မွ ၾသဂုတ္ 19 ေမးခဲ့သည္
–1 မဲ
0 အေျဖမ်ား
44 ၾကည့္ရႈသူမ်ား
19/Aug/2018
Oo Yar Zar မွ ၾသဂုတ္ 19 ေမးခဲ့သည္
0 မဲ
0 အေျဖမ်ား
115 ၾကည့္ရႈသူမ်ား
17/Aug/2018
soul city မွ ၾသဂုတ္ 17 ေမးခဲ့သည္
0 မဲ
1 အေျဖ
76 ၾကည့္ရႈသူမ်ား
16/Aug/2018
Moe Moe (2) မွ ၾသဂုတ္ 16 ေမးခဲ့သည္
...